เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและหลักสูตร

นายกสภามหาวิทยาลัย: ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
อธิการบดี: ศาสตราจารย์ ดร. วิลาศ วูวงศ์

 • มหาวิทยาลัยเอเชียน (Asian University) ชลบุรี เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติเต็มรูปแบบในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ การเรียนการสอนทุกหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ โดยคณาจารย์ไทยและต่างชาติวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จากประเทศอังกฤษ แคนาดา เยอรมันนี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น มีนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

 • มหาวิทยาลัยเอเชียนก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2536 โดยการลงนามในเอกสารความร่วมมือระหว่างเซอร์ โรนัลด์ ออกซเบิร์ก อธิการบดีแห่งอิมพีเรียลคอลเลจแห่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และแพทยศาสตร์ พณฯ อานันท์ ปัณยารชุน นายกสภามหาวิทยาลัยคนแรก และดร.วิพรรธ์ เริงพิทยา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียน และได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2541 เป็นต้นมา

 • หลักสูตร: มหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรใหม่โดยเน้นการเรียนในภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริงอย่างเข้มข้น รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ทำงานในสถานประกอบการอย่างเต็มที่ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะที่ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการ และสามารถประกอบอาชีพได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา

 • การเรียนการสอน: มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยนำแนวคิดด้านการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) และการเรียนแบบเป็นทีม (Team-based Learning) ผ่านเทคโนโลยีทางด้านการเรียนรู้ (Learning Technology) ที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมและจัดการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนผ่านระบบออนไลน์เพื่อเรียน หรือทบทวนเนื้อหาการเรียนรู้ โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลา สถานที่ และจำนวนครั้งในการเข้าถึง นั่นคือผู้เรียนสามารถเรียนซ้ำ และทบทวนบทเรียนได้ตามต้องการ ส่วนการเรียนในห้องเรียนนั้น จะเป็นการถามตอบกับอาจารย์ และทำแบบฝึกหัด ทำกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ หรือฝึกปฏิบัติร่วมกับเพื่อนนักศึกษาเป็นทีม

 • ชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษา: มหาวิทยาลัยเอเชียน ตั้งอยู่บนพื้นที่กว้างขวางกว่า 200 ไร่ บรรยากาศที่สงบเงียบ ห่างจากตัวเมืองพัทยาประมาณ 30 กม. มหาวิทยาลัยจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งด้านการเรียนการสอน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ร้านอาหาร ห้องพยาบาล หอพัก โรงยิม ห้องเล่นสควอช สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล บริการซักรีด และบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบาย สามารถทุ่มเทให้กับการศึกษาค้นคว้าวิจัยได้อย่างเต็มที่ นักศึกษาที่อยู่หอพักจะอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจำหอพัก ผู้จัดการหอพัก และพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

Bachelor of Business Administration in Business Services
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการบริการธุรกิจ
(B.B.A., Business Services)

 • ด้านการเงิน (Finance)
 • ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ )International Business)
 • ด้านการตลาด (Marketing)
 • ด้านการจัดการโรงแรมและการต้อนรับ (Hospitality and Hotel Management)
 • ด้านศิลปะการครัวและการจัดการภัตตาคาร (Culinary Arts and Restaurant Management)

Bachelor of Science in Technology and Engineering Management
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและวิศวกรรม
(B.Sc., Technology and Engineering Management)

 • ด้านการจัดการทรัพยากรกายภาพ (Facilities Management)
 • ด้านการจัดการเทคโนโลยี (Technology Management)
 • ด้านการจัดการโครงการ (Project Management)
 • ด้านการจัดการเครือข่ายโทรคมนาคม (Telecommunication Network Management)

Bachelor of Arts in Digital Content
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content)
(B.A., Digital Content)

 • ด้านแอนิเมชัน (Animation)
 • ด้านการออกแบบเกม (Game Design)
 • ด้านการสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication)

ทุนการศึกษา

ในปีการศึกษา 2558 นี้ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเอเชียน ได้ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเอเชียน โดยเป็นทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี แบบไม่มีข้อผูกมัดหลังจากสำเร็จการศึกษา และมีรายละเอียดทุนดังนี้

ประเภททุนการศึกษา

 • ทุนเรียนดี

 • ทุนกิจกรรมหรือความสามารถพิเศษ

 • ทุนความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

 • ทุนสำหรับนักเรียนองค์กรแลกเปลี่ยน

 • ทุนอุดหนุนบุตรข้าราชการหรือพนักงานรัฐ

 • ทุนพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดของทุนการศึกษา

 • ทุนเต็มจำนวน รวมค่าหอพักและค่าครองชีพ: 300,000 บาท/ปี (1,200,000 บาท ตลอดหลักสูตร 4 ปี)

 • ทุนเต็มจำนวนเฉพาะค่าหน่วยกิต: 200,000 บาท/ปี (800,000 บาท/หลักสูตร 4 ปี)

 • ทุน 75% ของค่าหน่วยกิต: 150,000 บาท/ปี (600,000 บาท/หลักสูตร 4 ปี)

 • ทุน 50% ของค่าหน่วยกิต: 100,000 บาท/ปี (400,000 บาท/หลักสูตร 4 ปี)

 • ทุน 25% ของค่าหน่วยกิต: 50,000 บาท/ปี (200,000 บาท/หลักสูตร 4 ปี)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่าที่หน่วยงานของรัฐรับรอง เช่น GED, IGCSE, O or A Level, 6th or 7th Form, NZQA, NCEA, IB

 • ผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ของมหาวิทยาลัย

 • ผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียน

 • มีความสามารถภาษาอังกฤษดี และผ่านเกณฑ์การทดสอบของมหาวิทยาลัย หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ให้เข้าเรียนในหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยจัดให้

 • มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดในตารางด้านล่างนี้

ประเภททุน คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษา
1. ทุนเรียนดี
 • เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมปลาย
  • 3.50 ขึ้นไปสำหรับทุนเต็มจำนวน
  • 3.25 ขึ้นไปสำหรับทุน 75% ของค่าหน่วยกิต
  • 3.00 ขึ้นไปสำหรับทุน 50% ของค่าหน่วยกิต
2. ทุนกิจกรรม หรือความสามารถพิเศษ
 • เป็นนักกิจกรรม มีประสบการณ์การทำกิจกรรม การทำประโยชน์เพื่อสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม
 • มีความสามารถพิเศษ อาทิ ด้านศิลปะ การพูด การแสดง ดนตรีสากล ความคิดสร้างสรรค์ ถ่ายภาพ ฯลฯ
 • หากเคยผ่านการประกวด ได้รับรางวัลโรงเรียนระดับเขต/อำเภอ ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ทุนความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
 • มีความสามารถทางด้านกีฬา เป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือเป็นนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติ การแข่งขันระดับชาติ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาต่างๆ ที่องค์กรหรือสมาคมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจัดขึ้นและมีผลการแข่งขันอยู่ในอันดับ 1, 2 หรือ 3 ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
4. ทุนสำหรับนักเรียนองค์กรแลกเปลี่ยน
 • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีโดยได้รับการคัดเลือกจากองค์กรแลกเปลี่ยน
5. ทุนอุดหนุนบุตรข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ
 • เป็นบุตรข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ
 • เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมปลาย 2.75 ขึ้นไป
6. ทุนพัฒนาท้องถิ่น
 • มีภูมิลำเนาในจังหวัดที่อยู่ในเขตภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว
 • เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมปลาย 2.75 ขึ้นไป

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

 • นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องรักษาระดับคะแนนให้อยู่ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด จึงจะได้รับทุนอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามอบทุนและระงับการให้ทุนแก่นักศึกษา