หลักสูตรระดับปริญญาตรี

Bachelor of Business Administration in Business Services
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการบริการธุรกิจ

(B.B.A., Business Services)

5 กลุ่มวิชาเลือก:

 • ด้านการเงิน (Finance)
 • ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ )International Business)
 • ด้านการตลาด (Marketing)
 • ด้านการจัดการโรงแรมและการต้อนรับ (Hospitality and Hotel Management)
 • ด้านศิลปะการครัวและการจัดการภัตตาคาร (Culinary Arts and Restaurant Management)
School-of-business

Bachelor of Science in Technology and Engineering Management
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและวิศวกรรม

(B.Sc., Technology and Engineering Management)

4 กลุ่มวิชาเลือก:

 • ด้านการจัดการทรัพยากรกายภาพ (Facilities Management)
 • ด้านการจัดการเทคโนโลยี (Technology Management)
 • ด้านการจัดการโครงการ (Project Management)
 • ด้านการจัดการเครือข่ายโทรคมนาคม (Telecommunication Network Management)
School-of-Engineering

Bachelor of Arts in Digital Content
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content)

(B.A., Digital Content)

3 กลุ่มวิชาเลือก:

 • ด้านแอนิเมชัน (Animation)
 • ด้านการออกแบบเกม (Game Design)
 • ด้านการสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication)
School-of-Art

ระบบการจัดการศึกษา

ใช้ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาจะแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ ดังนี้

 • ภาคการศึกษาที่หนึ่ง: สิงหาคม – ธันวาคม (15 สัปดาห์)
 • ภาคการศึกษาที่สอง: มกราคม – พฤษภาคม (15 สัปดาห์)
 • ภาคฤดูร้อน: มิถุนายน – กรกฎาคม (8 สัปดาห์)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยปกติใช้เวลาในการศึกษาแบบเต็มเวลาเป็นเวลาทั้งสิ้น 4 ปี โดยมีการฝึกงานในภาคฤดูร้อน